Horváth Futó Hargita: A szókincs szerepe az olvasásmegértésben

HORVÁTH FUTÓ HARGITA

 Újvidéki Egyetem, BTK

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

futo@eunet.rs

A SZÓKINCS SZEREPE AZ OLVASÁSMEGÉRTÉSBEN [1]

Egyéni szókincsünk mennyiségi és minőségi kialakulását számtalan tényező befolyásolja, többek között korrelációban van az olvasási képességgel is. A szókincs kortól függetlenül a legfontosabb kompetencia, tudásterület a nyelvet tanuló egyén számára. A legújabb tantervekben a hangsúly a nyelvészeti, műveltségi elemekről a kulcskompetenciák, többek között az anyanyelvi kommunikáció, azaz a hallott és olvasott szöveg értésének és a szövegalkotás fejlesztésére tevődött át. A sikeres anyanyelvi kommunikáció alapfeltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Az egyén szókészletének növekedése szorosan összefügg az olvasásmegértésének szintjével. Az olvasó egyén miközben új szavakat tanul, új fogalmakat is elsajátít, vagy a már meglévő fogalomkészletének kapcsolatait bővíti, mentális lexikonában a már ismert szavakhoz és fogalmakhoz az új elemeket kapcsol.

Kulcsszavak: olvasási készség, szövegértés, kompetenciák, anyanyelvi kommunikáció, szókészlet, szókincs, mentális lexikon

[1] A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma III47013. számú projektumának keretében készült.